Protección de datos de carácter persoal

Os datos persoais rexistrados a través do sitio web úsanse exclusivamente para o uso interno de PATASDEPEIXE EDITORA SL segundo o disposto na RGPD do 27 de abril de 2016. As usuarias do sitio web teñen dereito a acceder, rectificar, cancelar ou opoñérense a /dos seus datos. Podes exercitar este dereito enviando unha carta a Patasdepeixe editora S. L. ao seguinte enderezo: RÚA ENRIQUE BLEIN 1, 2A, 36202, VIGO, GALIZA; ou enviando un correo electrónico ao enderezo: ola@patasdepeixe.eu

Uso do sitio web

PATASDEPEIXE EDITORA S. L. resérvase o dereito a modificar en calquera momento os datos publicados no sitio web. Os datos publicados non son contractuais. PATASDEPEIXE EDITORA S. L. non ten ningún control e, polo tanto, non asume ningunha responsabilidade con respecto ao contido dos posibles sitios aos que se puidese acceder a través de patasdepeixe.eu

AVISO LEGAL

En cumprimento co deber de información contido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, reflíctense a continuación os seguintes datos:

A empresa propietaria deste sitio web está domiciliada en RÇUA E. BLEIN 1, 2A, 36202, VIGO, GALIZA, conta co C.I.F: B27763044 e está inscrita no Rexistro Mercantil de Vigo, Tomo 3740, Folio 1, inscripción 1, PO51952

Dirección de contacto: ola@patasdepeixe.eu

Como titular responsable dos ficheiros automatizados derivados do devandito sitio web, PATASDEPEIXE EDITORA SL informa ás visitantes e ususarias da súa web da súa política de protección e tratamento de datos persoais, que será de aplicación en caso de que algunha das usuarias decidan cubrir algún formulario no sitio web no que se recollan datos persoais, sen prexuízo do disposto na cláusula de privacidade aplicable a cada formulario específico. En todo caso, PATASDEPEIXE EDITORA SL garante en todo momento o cumprimento íntegro e completo das obrigas establecidas pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, así como as establecidas de acordo co establecido no GDPR do 27 de abril de 2016.

Os datos persoais que proporcionen os usuarios ou visitantes do sitio web incluiranse nun ficheiro automatizado cuxa xestora é PATASDEPEIXE EDITORA S. L. ca fin de facilitar o acceso ao contido ofrecido a través do sitio web; proporcionar, xestionar, administrar, ampliar e mellorar os servizos e/ou contidos ofrecidos na páxina; adaptar ditos servizos ás preferencias e gustos das usuarias; o estudo do uso dos servizos por parte de usuarias e visitantes; xestión de incidentes e mantemento do sitio web; así como con fins publicitarios e de prospección comercial sobre produtos e servizos de PATASDEPEIXE EDITORA S. L.

Non transferiremos os vosos datos persoais a ningunha empresa terceira que teña intención de utilizalos nas súas accións de mercadotecnia directa. Poderemos, porén, proporcionarlle os vosos datos persoais a organismos da Administración pública e autoridades competentes en casos en que sexan legalmente requiridos ou en casos nos que, actuando de boa fe, consideremos que esa acción é razoablemente necesaria para cumprir un proceso xudicial; para responder a calquera reclamación ou demanda legal; ou para protexer os dereitos da empresa ou dos seus clientes e do público en xeral.

Proporcionaremos os seus datos persoais a terceiros (por exemplo, provedores de servizos de Internet que nos axuden a xestionar o noso sitio web ou a realizar servizos contratados, compañías de soporte e mantemento informático, empresas de loxística, axencias e asesoramento fiscal e contable, etc.) En calquera caso, estes terceiros deberán manter, en todo momento, os mesmos niveis de seguridade ca nós en relación cos seus datos persoais e, cando sexa necesario, estarán obrigadas por compromisos legais ca fin de manter os seus datos persoais de forma privada e segura. e tamén para usar só a información seguindo instrucións específicas da empresa.

PATASDEPEIXE EDITORA SL informará ás usuarias e visitantes da páxina da obriga ou non de proporcionar todos e cada un dos datos persoais que se solicitan nos formularios de acceso e rexistro aos servizos e/ou contidos ofrecidos no sitio web. O aviso faráse no momento da recollida a través de avisos visuais como fiestras flotantes, colocación de asteriscos ou símbolos xunto aos datos solicitados, ou medios similares aos mencionados anteriormente. En calquera caso, a negativa a proporcionares os datos persoais solicitados, a entrega de datos inexactos ou incompletos, podería provocar a prestación inadecuada, ineficiente, defectuosa ou a non prestación dos servizos e/ou contidos ofrecidos a usuarios e visitantes.

PATASDEPEIXE EDITORA S. L. solicitaralles as usuarias e visitantes do sitio web a súa autorización expresa en cada formulario que completen para a transferencia de datos persoais que proporcionen ás entidades pertencentes a PATASDEPEIXE EDITORA S. L. para o envío de información e publicidade. A visitante e/ou usuaria pode oporse a esta tarefa tanto no formulario que debe ser cuberto inicialmente, como en calquera momento posterior, enviando, neste último caso, a súa solicitude ao correo electrónico de contacto: ola@patasdepeixe.com

PATASDEPEIXE EDITORA S. L. poderá modificar esta Política de Privacidade en función dos requisitos lexislativos ou regulamentarios ou ca fin de adaptar a devandita política ás instrucións emitidas pola Axencia Española de Protección de Datos, polo que se recomenda aos usuarios que a visiten periodicamente.

PATASDEPEIXE EDITORA SL está ao corrente do uso e tratamento que se lles debe dar aos datos persoais que se poden requirir ou que se poidan obter das usuarias nas súas páxinas web ca fin de xestionar os servizos ofrecidos ou de enviárenlles comunicacións de produtos comerciais. ou servizos propios que poidan ser do seu interese.

PATASDEPEIXE EDITORA SL en cumprimento da normativa de Protección de Datos e tendo en conta o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas canto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derrogan a Directiva 95/46 / CE, especialmente os seus artigos 13 e 14, a continuación, inclúese unha táboa informativa con todos os elementos relevantes relacionados coa tratamento dos teus datos:

RESPONSABLE Patasdepeixe editora S.L., Rúa E. Blein 1 2ºa, 36202, Vigo. ola@patasdepeixe.eu

A. As usuarias teñen recoñecidas e poderán exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, mediante comunicación por escrito aos enderezos indicados en cada caso ou ao enderezo: ola@patasdepeixe.eu. Ademais dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, as usuarias teñen dereito a portar os seus datos e a recibiren información de forma clara e transparente sobre o tratamento realizado sobre elas. Así mesmo, as usuarias teñen dereito a realizar calquera reclamación que consideren oportuna ante a Autoridade Nacional de Control, a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), que pon a disposición os medios axeitados para realizar este procedemento. Podedes obter máis información na seguinte URL: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-idesidphp.php.

B. PATASDEPEIXE EDITORA S. L. non enviará mensaxes non solicitadas nin enviará cadeas de mensaxes electrónicas non solicitadas. PATASDEPEIXE EDITORA S. L. Infórmalles ás usuarias que poden oporse ao envío de mensaxes comerciais seguindo as instrucións indicadas en cada caso ou comunicándoo por escrito ao correo electrónico de contacto: admin@patasdepeixe.eu

C. Os datos conservaranse durante o tempo necesario para levar a cabo os fins para os que foron recollidos, a non ser que a usuaria solicite a súa retirada de PATASDEPEIXE EDITORA S. L, se opoña ou revogue o seu consentimento, excepto aqueles para os que existe a obriga legal de mantelos máis tempo.

As usuarias garantirán que son responsables da veracidade dos datos facilitados e responsabilizándose de comunicar a PATASDEPEIXE EDITORA S.L. calquera modificación neles de xeito que respondan á súa situación real, deixando a PATASDEPEIXE EDITORA SL exenta de calquera tipo de responsabilidade ao respecto, a través do correo electrónico de contacto: ola@patasdepeixe.eu

A empresa propietaria do sitio web (www.patasdepeixe.eu) é PATASDEPEIXE EDITORA S. L.

(Última actualización: 30 de xullo de 2020)

PATASDEPEIXE EDITORA S. L. copyright © 2020 Todos os dereitos reservados

0